Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSING VAN DE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden (hierna «AV») betreffen de diensten die worden aangeboden door AIR-COLLECT op haar website www.air-collect.com

De AV zijn bedoeld om de bepalingen en voorwaarden waaronder AIR-COLLECT opereert, na ondertekend mandaat, overeenkomstig met de artikelen 1984 en volgende van het franse Burgelijk Wetboek te definiëren, ten behoeve van de gebruikers van de website (hierna « aanvrager »), die storingen zoals vetraging, overboeking of instapweigering met de luchtvaartmaatschappijen ondervinden en een schadevergoeding willen verkrijgen.

De tussenkomst van AIR-COLLECT is alleen onderworpen aan een betaling aan AIR-COLLECT indien deze tussenkomst als resultaat een financiële compensatie oplevert.

Indien er geen gunstig resultaat wordt behaald dan wordt de aanvrager geen vergoeding en/of kosten in rekening gebracht.

De AV worden beschikbaar gesteld aan iedere aanvrager teneinde hem of haar in staat te stellen de diensten van AIR-COLLECT te gebruiken.

Elk verzoek om een account op de website aan te maken betekend acceptatie van deze AV door de aanvrager. De AV gelden zonder enige beperking of voorbehoud.

ARTIKEL 2. DEFINITIES

AIR-COLLECT Verwijst naar de firma AIR-COLLECT SAS met maatschappelijk kapitaal van 12500 € statutair gevestigd te 66, Avenue du Bois de Chigny, 77600 Chanteloup en Brie, Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer n ° 831966460 RCS Meaux met intra-communutair BTW-nummer n ° FR55831966460
LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ Verwijst naar elke luchtvaartmaatschappij die betrokken is bij een vordering van een opdrachtgever van AIR-COLLECT ter verkrijging van een schadevergoeding.
VERGOEDING Verwijst naar het totale bedrag dat door een luchtvaartmaatschappij dient te worden betaald in overeenstemming met : een onderlinge overeenkomst, een regelgeving, een rechterlijke uitspraak als gevolg van de inspanningen verricht door AIR-COLLECT ter behandeling van de vordering.
AANVRAGER Verwijst naar elke AIR-COLLECT internet website gebruiker die een claim indient voor compensatie via het daarvoor bestemde formulier op de internetsite, die akkoord is met de Algemene Voorwaarden en AIR-COLLECT de volmacht heeft verleend om namens hem of haar op te treden ter verkrijging van schadevergoeding.
CLAIM VOOR COMPENSATIE Is de vordering van de aanvrager betreffende gehele of gedeeltelijke schadeloosstelling, op de luchtvaartmaatschappij, veroorzaakt door vluchtvertraging, annulering van een vlucht, instapweigering van de houder van een geldig vliegticket. De schadeloosstelling omvat niet alle kosten die noodzakelijk zijn om deze compensatie te verkrijgen.
ONLINE FILE Betreft de de persoonlijke toegang tot de website, die specifiek is voor elke website gebruiker, beveiligd met een persoonlijke identificatiecode en een geheime code waarmee de gebruiker toegang heeft tot alle persoonlijke gegevens, de voortgang van zijn bestand en communicatie met AIR-COLLECT

IN AFWACHTING VAN DE UPDATE VAN DE WEBSITE IS DE ONLINE FILE FUNCTIE TIJDELIJK BUITEN GEBRUIK. NEEM CONTACT OP MET AIR-COLLECT VIA EMAIL: contact@air-collect.com

VOLMACHT Volmacht verleend door de aanvrager aan AIR-COLLECT om namens hem of haar alle middelen te gebruiken die nodig zijn ter verkrijging van de vergoeding. Deze volmacht heeft betrekking op zowel een buitengerechtelijke procedure, alsmede een volledige gerechtelijke procedure, te voeren door AIR-COLLECT tegen de luchtvaartmaatschappij in geval van tegenspraak.

In dit verband is AIR-COLLECT gemachtigd om een volmacht te verlenen aan een advocaat, indien een gerechtelijke procedure tegen de luchtvaartmaatschappij noodzakelijk wordt geacht.

TOEPASSELIJK RECHT INZAKE VERGOEDINGEN LUCHTREIZIGERS Elke wet- en regelgeving, richtlijn of verordering als gelijkwaardig beschouwd, uitgegeven door een federale staat, Europese, nationale of lokale entiteit, die regels met betrekking tot financiële compensatie voor vliegtuigpassagiers met betrekking tot overboeking, annulering of vertraging betreffende een vlucht vaststelt.
WEBSITE www.air-collect.com
DIENSTVERLENING Verwijst naar de diensten die worden aangeboden op de website van AIR-COLLECT aan luchtreizigers zodat deze een vergoeding krijgen van luchtvaartmaatschappijen.

Artikel 3. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE DIENST VAN AIR-COLLECT

3.1 Reikwijdte van de uitvoering van de vordering tot schadevergoeding

AIR-COLLECT biedt aan om schadevergoeding van luchtvaartmaatschappijen te krijgen indien een aanvrager problemen met een vlucht heeft ondervonden zoals, vertraging, annulering, overboeking, instapweigering en alle overige problemen met als gevolg hebbende dat een aanvrager geen geplande uitvoering van haar vlucht heeft verkregen.

AIR-COLLECT treedt slechts namens de aanvrager op indien hij of zij op de website een verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend en alle vereiste informatie en een ondertekende volmacht aan AIR-COLLECT heeft verstrekt. (zie 3.3.)

3.2 Het indienen van een vordering tot schadevergoeding op de AIR-COLLECT website

Indien een aanvrager wenst dat AIR-COLLECT namens hem of haar optreedt dan moet hij of zij het hiervoor bestemde formulier op de website invullen met de volgende gegevens:

Zijn of haar volledige persoonlijke gegevens, adres, telefoonnummer, email, zodat AIR-COLLECT hem of haar te kan identificeren en contact mee op kan opnemen. De verstrekte informatie moet betrouwbaar zijn, de aanvrager is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie;

De gegevens betreffende de bewuste vlucht zoals aangegeven in de boekingsbevestiging.

In het geval van een claim voor compensatie waarbij er naast de aanvrager andere personen op dezelfde claim zijn vermeld, dan zal de aanvrager die de voor- en achternaam opgeeft van de andere personen zich verantwoordelijk stellen voor de vordering, zonder de uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van deze personen. De aanvrager wordt verondersteld te zijn gemachtigd om voor deze derden op te treden zodra hij zijn eigen persoonlijke gegevens heeft ingevuld en in aanvulling de persoonlijke gegevens van deze derden.

In dit geval is en blijft de aanvrager de enige gesprekspartner van AIR-COLLECT.

De reden van de claim (vertraging, annulering, instapweigering, etc.) evenals «anders» indien uw claim reden niet verschijnt.

Een checkbox om uw overeenstemming met de AV te bevestigen door aan te vinken, daar waar gevraagd.

Een bevestiging van de ingediende claim wordt door AIR-COLLECT aan de aanvrager via email verstuurd na ontvangst van de gevraagde informatie door AIR-COLLECT

Eenmaal goedgekeurd door AIR-COLLECT, wordt de vordering tot schadevergoeding geregistreerd en ontvangt de aanvrager per e-mail een bevestiging.

Indien de ingediende vordering door Air-Collect is afgewezen, wordt de aanvrager hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

3.3. Mandaat verstrekt aan AIR-COLLECT

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de AIR-COLLECT website is de aanvrager verplicht een exclusief mandaat aan AIR-COLLECT te verstrekken welke AIR-COLLECT machtigd alle noodzakelijke gegegevens te verzamelen en alle noodzakelijke maatregelen te nemen teneinde de vergoeding voor de aanvrager te verkrijgen, van analyse van de betreffende vlucht, correspondentie met de luchtvaartmaatschappij en betrokken instanties tot aan incasso van de vordering van de luchtvaartmaatschappij.

Dit mandaat is exclusief van ieder ander ander mandaat of procedure die is ingesteld op initiatief door de aanvrager teneinde een vergoeding te verkrijgen, zowel een minnelijke, als een gerechtelijke procedure.

AIR-COLLECT behoudt zich het recht voor om met onmiddelijke ingang haar opdracht te beindigen indien zij is geinformeerd dat de aanvrager een paralelle procedure heeft opgestart.

De aanvrager ontvangt het mandaat per e-mail of via de website zodra zijn vordering is geregistreerd. De aanvrager moet het mandaat elektronisch invullen en ondertekenen, de gevraagde informatie en documenten aanleveren, en indienen bij AIR-COLLECT via de website of via email, zodat AIR-COLLECT alle gegevens kan verzamelen om de claim voor compensatie te kunnen bestuderen en een vordering tot schadevergoeding bij de luchtvaartmaatschappij daadwerkelijk in te kunnen dienen.

Een ondertekend mandaat en het indienen hiervan bij AIR-COLLECT door de aanvrager wordt als een contract beschouwd.


3.4 
Validering van de claim voor compensatie door AIR-COLLECT

Zodra AIR-COLLECT alle gevraagde informatie en de ondertekende volmacht heeft ontvangen, zal AIR-COLLECT de vordering en de verstrekte informatie analyseren. De aanvrager is er mee akkoord dat AIR-COLLECT, indien nodig, een beroep kan doen op iedere door AIR-COLLECT als competent beschouwde persoon of instantie voor de analyse van de informatie verstrekt aan AIR-COLLECT door de aanvrager teneinde de vordering tot schadevergoeding te valideren.

Indien AIR-COLLECT de claim voor compensatie accepteert, dan is AIR-COLLECT officieel gemandateerd om namens de aanvrager op te treden teneinde de vergoeding te verkrijgen.De aanvrager wordt hiervan via e-mail geïnformeerd.

Indien AIR-COLLECT aanvullende informatie of een toelichting nodig heeft dan zal AIR-COLLECT deze informatie bij de aanvrager opvragen via e-mail.

Indien AIR-COLLECT de claim voor compensatie afwijst, dan zal de aanvrager hiervan via e-mail worden geïnformeerd.

AIR-COLLECT behoudt zich ten alle tijde het recht voor om een claim voor compensatie op discretionaire maar verantwoorde wijze te beïndigen en/of te verwerpen.

Alle claims voor compensatie worden binnen 15 werkdagen verwerkt.

ARTIKEL 4. DE INZET VAN AIR-COLLECT

Hoewel AIR-COLLECT al het mogelijke zal doen om de vergoeding van de luchtvaartmaatschappijen via een wederzijdse overeenkomst te verkrijgen, kan AIR-COLLECT niet garanderen dat de vordering zal worden erkend door de betrokken luchtvaartmaatschappijen.

AIR-COLLECT heeft de plicht alle beschikbare middelen in te zetten en zal de aanvrager informeren omtrent de door AIR-COLLECT ondernomen acties. De aanvrager zal in staat zijn om de voortgang het dossier in zijn of haar persoonlijke account op de website van AIR-COLLECT te volgen.

AIR-COLLECT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de uitkomst van een wederzijdse overeenkomst of voor een eventuelele ongunstige beslissing voor de aanvrager door de rechtbank.

AIR-COLLECT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor externe factoren die het verkrijgen van compensatie op enige wijze verhinderen, of een vroegtijdige beëindiging van de inzet van AIR-COLLECT veroorzaken.

Artikel 5. AANVAARDING VAN DE CLAIM VOOR COMPENSATIE DOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ

Zodra AIR-COLLECT op de hoogte wordt gesteld van aanvaarding van de vordering door de luchtvaartmaatschappij en de schadevergoeding aan de aanvrager toe te kennen dan zal AIR-COLLECT de aanvrager hiervan via e-mail informeren.

In overeenstemming met het gegeven mandaat, zal AIR-COLLECT de schadevergoeding van de luchtvaartmaatschappij ontvangen en hiervan de aanvrager middels een ontvangstbewijs via e-mail informeren.

AIR-COLLECT verbindt zich ertoe de ontvangen bedragen na aftrek van de overeengekomen commissie binnen 30 werkdagen te betalen. De periode tussen ontvangst van de schadevergoeding door AIR-COLLECT en de betaling van de schadevergoeding door AIR-COLLECT aan de aanvrager, is niet rentedragend ten voordele van de aanvrager. AIR-COLLECT behoudt het recht voor om enige opgelopen ontvangen rente te behouden.

Zodra het verzoek tot schadevergoeding is gevalideerd door AIR-COLLECT is de aanvrager verplicht in het geval van directe betaling door de luchtvaartmaatschappij aan de aanvrager, AIR-COLLECT hiervan direct te informeren en de overeengekomen vergoeding, hierna beschreven, aan AIR-COLLECT binnen dertig (30) dagen over te maken.

In geval de aanvrager in gebreke blijft betreffende de betaling van de vergoeding aan AIR-COLLECT zal over de som rente door AIR-COLLECT in rekening worden gebracht gelijk aan de geldende rente van Europese Centrale Bank vermeerderd met een opslag van 10%, van toepassing tot aan ontvangst van de som op de bankrekening van AIR-COLLECT.

AIR-COLLECT behoudt zich het recht voor om alle beschikbare maatregelen te nemen om de verschuldigde vergoedingen voorvloeiend uit haar optreden na ontvangst van de door de aanvrager ingediende claim te incasseren.

ARTIKEL 6. AFWIJZING DOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ VAN DE VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING

6.1 Gerechtelijke procedure

Indien de luchtvaartmaatschappij de vordering tot schadevergoeding omtrent een omstreden vliegticket afwijst of niet antwoordt binnen een redelijke termijn op de aanmaningsbrief (sommatie), kan een gerechtelijke procedure noodzakelijk zijn.

Volgens het gegeven mandaat, heeft de aanvrager vooraf toestemming aan AIR-COLLECT verleend om juridische stappen te ondernemen tegen de luchtvaartmaatschappij en indien nodig een advocaat van haar keuze te machtigen om alle juridische acties die nodig zijn te initiëren. De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld zodra de omstreden procedure is gestart als ook de gegevens van de door AIR-COLLECT aangewezen advocaat.

De aanvrager is echter vrij om de door AIR-COLLECT aangewezen advocaat te weigeren binnen 48 uur na ontvangst van de e-mail waarin de aangewezen advocaat aan de aanvrager wordt vermeld en een advocaat van zijn of haar eigen keuze aan te wijzen.

In dit geval zal de aanvrager alle kosten en vergoedingen van de juridische bijstand zelstandig dragen en heeft AIR-COLLECT het recht om de overeenkomst te ontbinden.

De aanvrager is ermee akkoord dat alle gegevens en informatie door de aanvrager aan AIR-COLLECT verstrekt, door AIR-COLLECT aan de aangewezen advocaat worden gecommuniceerd.

Indien de aangewezen advocaat meent dat de kans op succes van een gerechtelijke procedure te laag is, dan zal de aanvrager hiervan in kennis worden gesteld en de aan AIR-COLLECT verstrekte opdracht beïndigd worden.

AIR-COLLECT neemt alle kosten voortkomend uit een juridische procedure uit naam van de aanvrager voor haar rekening ongeacht de uitkomst van de procedure. In het geval van een gunstig resultaat en/of het verkrijgen van een schadevergoeding en/of vergoeding van kosten zal AIR-COLLECT van de verkregen vergoeding de door haar gemaakte kosten aftrekken.

AIR-COLLECT draagt alle kosten voorvloeiend uit een eventuele uitspraak tenzij er sprake is van fraude of bedrog gepleegd door de aanvrager.

Indien de aanvrager besluit de opdracht verleend aan de advocaat voor het einde van de procedure te beïndigen, dan is de aanvrager verplicht de verantwoorde vergoedingen van de raadsman te voldoen tot aan ontheffing van de raadsman uit zijn opdracht en zelf voor uitvoering van de procedure zorg te dragen. AIR-COLLECT is daarnaast niet langer gemandateerd.

6.2 Veroordeling

Indien de door de advocaat uitgevoerde procedure een succes is dan zal hij worden belast met het uitvoeren van de beslissing van de rechtbank en betaald te krijgen met een CARPA cheque.

De honoraria van de advocaat, in overeenstemming met de vergoedingsovereenkomst advocaten, en de commissie van AIR-COLLECT zullen worden betaald uit de CARPA rekening en het saldo zal vervolgens aan de aanvrager worden overgemaakt.

Daarnaast, indien op grond van artikel 700 van het burgelijk wetboek door de rechter een vergoeding wordt toegekend dan komt deze integraal toe aan de advocaat en/of AIR-COLLECT.

ARTIKEL 7. SERVICE FEE AIR-COLLECT

7.1 Service fee

AIR-COLLECT ontvangt slechts betaling op basis van de uitgekeerde vergoeding aan de aanvrager op basis van volgende:

Indien de vergoeding in de minne wordt verkregen, zal een som van 25% incl. btw in mindering worden gebracht op de vergoeding ontvangen door AIR-COLLECT namens de aanvrager van de luchtvaartmaatschappij.

Indien de luchtvaartmaatschappij de vergoeding rechtstreeks aan de aanvrager betaalt dan moet de aanvrager AIR-COLLECT hiervan binnen 8 dagen op de hoogte brengen. AIR-COLLECT factureert vervolgens 25% incl. btw over de rechtstreeks aan de aanvrager betaalde vergoeding, te voldoen door de aanvrager aan AIR-COLLECT binnen 30 dagen na ontvangst.

Indien de betaalde vergoeding voortvloeit uit een gerechtelijke beslissing dan zal AIR-COLLECT 30% incl. btw over de toegewezen vergoeding de aanvrager in rekening brengen, met uitzondering van een eventuelele vergoeding toegekend onder artikel 700 van het Frans burgelijk wetboek, of europese equivalent.

Indien de betaalde vergoeding voortvloeit uit een minnelijke schikking na een gestarte gerechtelijke procedure, wat betekent dat het optreden van de advocaat wordt ingetrokken, dan zal AIR-COLLECT  30% incl. btw over de vergoeding de aanvrager in rekening brengen.

Indien de door de rechtbank onder artikel 700 van het Frans burgelijk wetboek toegekende vergoeding voor procedure kosten niet alle kosten dekt gemaakt door AIR-COLLECT, aan de aanvrager gecommuniceerd, dan zullen deze gedocumenteerde kosten op de vergoeding te betalen aan de aanvrager, in een passende verhouding in mindering worden gebracht.

7.2 Bankkosten / wisselkoers

Gespecificeerd wordt dat indien de bankrekening van de klant niet SEPA gereguleerd is, alle eventuele bankkosten en/of wisselkoersen verbonden aan de overboeking van de vergoeding in mindering worden gebracht van de vergoeding.

ARTIKEL 8. ONTBINDING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

8.1 Ontbinding

Overeenkomstig artikel L 121-21 van de Franse consumenten code, heeft de aanvrager na ondertekening van het mandaat 14 dagen bedenktijd waarin de aanvrager de koop ongedaan kan maken.

Een elektronisch formulier is hiervoor beschikbaar op de web site www.air-collect.com .

De aanvrager hoeft geen reden voor zijn terugtrekking te geven, maar deze terugtrekking moet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig worden vermeld

8.2 Vervroegde beïndiging van de overeenkomst

8.2.1 Vanwege externe redenen

Zodra de bedenktijd is verstreken zal AIR-COLLECT worden beschouwd als zijnde gemandateerd en moet de aanvrager alle nuttige en beschikbare informatie aan AIR-COLLECT verstrekken zodat AIR-COLLECT haar opdracht kan uitvoeren.

AIR-COLLECT kan eenzijdig de overeenkomst ontbinden en de opdracht beïndigen als gevolg van invloed van externe factoren zoals faillisement van de luchtvaartmaatschappij, veranderde reglementering, verlies of diefstal van informatie en gegevens, etc.

Dit is geen volledige overzicht.

In het geval van geanticipeerde ontbinding zal AIR-COLLECT via e-mail de aanvrager hiervan op de hoogte stellen met opgave van de reden. De vervroegde beïndiging van de overeenkomst is van kracht na verzending van deze e-mail.

Een eventuele klacht kan de aanvrager via het hiervoor beschikbare formulier op de website indienen.

8.2.2 Veroorzaakt door de aanvrager

AIR-COLLECT kan vroegtijdig de opdracht beïndigen indien de aanvrager de overeenkomst niet nakomt, in het bijzonder wanneer de aanvrager de vergoeding van de luchtvaartmaatschappij incasseerd zonder hiervan AIR-COLLECT te informeren of indien de aanvrager een andere firma of advocaat de opdracht tot vordering heeft gegeven of hiervoor heeft gemandateerd of iedere andere vorm van deloyaal handelen van de aanvrager tov AIR-COLLECT.

In het geval van een voortijdige beëindiging van de overeenkomst als gevolg van de directe verantwoordelijkheid van de aanvrager, zal AIR-COLLECT via alle haar beschikbare midellen (e-mail, fax, aangetekende post, etc.) alle informatie aan de aanvrager overdragen om ervoor te zorgen dat de aanvrager de informatie heeft ontvangen.

In het geval van een voortijdige beëindiging van de overeenkomst veroorzaakt door acties van de aanvrager, na aanvaarding van de opdracht door AIR-COLLECT, heeft en behoudt AIR-COLLECT het recht op een vergoeding van 25% ex. btw van het initiële gevorderde bedrag bij aanvang van de vorderingsproecedure, ongeacht het uiteindelijke bedrag ontvangen door de aanvrager.

8.2.3 Onenigheid tussen AIR-COLLECT en aanvrager betreffende een voorstel tot onderlinge schikking

De vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst kan ook plaatsvinden indien AIR-COLLECT en de aanvrager onderling niet akkoord gaan met een schikkingsvoorstel van de luchtvaartmaatschappij.

Echter, de aanvrager is zich er van bewust dat door ondertekening van het mandaat, hij of zij afziet van de mogelijkheid om eventuele niet-financiële compensatie te accepteren. AIR-COLLECT zal systematisch iedere niet-financiële vergoeding aangeboden door de luchtvaartmaatschappij afwijzen.

8.3 Beëindiging van de overeenkomst

Zodra AIR-COLLECT haar opdracht heeft vervuld door middel van een onderlinge overeenkomst of gerechtelijke procedure en alle betalingen zijn afgerond, dwz. de aanvrager heeft zijn verschuldigde claim voor compensatie ontvangen, AIR-COLLECT heeft zijn betalingen ontvangen en, daar van toepassing, de advocaat heeft zijn betaling ontvangen, dan komt de aan AIR-COLLECT verstrekte opdracht automatisch te vervallen.

ARTIKEL 9. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Op grond van de wet Bescherming Persoonsgegevens (Informatique et Libertés), van 6 januari 1978 hebben alle persoonlijke gegevens van de aanvrager als doel het indienen van een vordering tot schadevergoeding op de website van AIR-COLLECT en staan ter beschikking van AIR-COLLECT en haar advocaten om in ieder geval waar nodig geacht, gebruik van te kunnen maken teneinde de vorderingsprocedure naar behoren te kunnen uitvoeren.

Deze gegevens moeten betrouwbaar, volledig en juist zijn met betrekking tot het doel waarvoor zij werden verzameld. Deze gegevens worden als strikt vertrouwelijk beschouwd en worden eerlijk en rechtmatig verwerkt.

De eiser heeft recht op toegang, rectificatie en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens. De aanvrager is hiertoe direct in staat, op de website in zijn peroonlijke account of door middel van het indienen van een verzoek hiertoe bij AIR-COLLECT via het volgende e-mailadres: contact@air-collect.com of : AIR-COLLECT, 66, Avenue du Bois de Chigny, 77600 Chanteloup en Brie, France.

De databases door AIR-COLLECT gebruikt voor automatische verwerking van de persoonlijke gegevens zijn aangemeld bij CNIL onder het nummer 2107740 v 0

AIR-COLLECT bewaard de verstrekte informatie niet langer dan de periode noodzakelijk geacht door AIR-COLLECT voor de correcte uitvoering door AIR-COLLECT van de opdracht waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Door het verstrekken van de persoonsgegegens door de aanvrager aan AIR-COLLECT machtigt de aanvrager AIR-COLLECT deze gegegens te gebruiken voor de uitvoering van de aan AIR-COLLECT verstrekte opdracht.

Het behoud en het gebruik van persoonsgegevens vormen een substantieel onderdeel van de dienstverlening van AIR-COLLECT: alle verzonden gegevens worden uitsluitend gebruikt met als doel de verwerking van het verzoek tot schadevergoeding van de aanvrager in overeenstemming met de geldende wetgeving.

AIR-COLLECT verstrekt persoonsgegevens aan derden slechts in de volgende omstandigheden :

Met uitdrukkelijke toestemming van de aanvrager, indien openbaarmaking noodzakelijk is voor het instellen van de vordering tot schadevergoeding, indien bekendmaking vereist is door elke administratieve, rechterlijke of andere instantie en indien noodzakelijk ter beveiliging van de persoonsgegegevens.

Daarnaast wordt de aanvrager geacht toestemming te hebben verleend aan AIR-COLLECT voor gebruik van zijn of haar persoonsgegegevens voor marketing doeleinden van AIR-COLLECT diensten en AIR-COLLECT statistieken.

De aanvrager heeft altijd de mogelijkheid tot weigering van ontvangst van marketing documenten door te klikken op de link in de verzonden e-mail of door middel van het indienen van een verzoek hiertoe bij AIR-COLLECT via het volgende e-mailadres: contact@air-collect.com

Indien blijkt dat de door aanvrager verstrekte persoonlijke gegevens incorrect of frauduleus zijn dan kan de eiser worden blootgesteld aan een vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst door AIR-COLLECT met onmiddellijke ingang.

ARTIKEL 10. BESCHERMING VAN COPYRIGHT

Alle website componenten en elementen met inbegrip van alle beelden, geluiden en geïntegreerde technologieën worden beschermd door het auteursrecht.

AIR-COLLECT houdt de rechten van de exploitatie op al deze componenten en elementen.

In dit opzicht is AIR-COLLECT eigenaar van alle auteursrechten met betrekking tot brieven en afschriften aan de luchtvaartmaatschappijen.

AIR-COLLECT draagt geen eigendom over van brieven en alle overige documenten geadresseerd aan de verschilende luchtvaartmaatschappijen.

De brieven van AIR-COLLECT, e-mails en alle inhoud van de website van AIR-COLLECT (tekst, grafische afbeeldingen, logo’s, knoppen, iconen en software zijn het exclusieve eigendom van AIR-COLLECT.

Het is de aanvrager verboden om onderdelen, zelfs gedeeltelijk, van de website op enigerlei wijze te kopiëren, te herproduceren, te distribueren.

Het is de aanvrager ook verboden om onderdelen, zelfs gedeeltelijk, van e-mails, templates, brieven, ontworpen door AIR-COLLECT en gebruikt binnen het kader van de uitvoering van de opdracht verstrekt aan AIR-COLLECT op enigerlei wijze te kopiëren, te herproduceren, te distribueren.

Artikel 11. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

AIR-COLLECT en de aanvrager zijn het erover eens dat de AV onderworpen zijn aan Frans recht.

Alle geschillen of toekomstige geschillen, met name als gevolg van interpretatie, conclusie, de uitvoering, de beïndiging van de opdracht verstrekt aan AIR-COLLECT of van de Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan frans recht en de competente rechter.